Ombygning

Som tilflytter eller gammel andelshaver kan du have behov for at bygge om i din lejlighed, så den passer til dine behov og ønsker. Inden du som andelshaver går i gang med et byggeprojekt, skal du være opmærksom på nedenstående ansøgningsprocedure samt foreningens husorden:

Dias1

1. Besøg kommunens hjemmeside
Der kan være tilfælde, hvor du som andelshaver skal søge Københavns Kommune om byggetilladelse, hvis du ønsker at bygge om i din lejlighed. På kommunens hjemmeside kan du læse om, i hvilke tilfælde du skal søge kommunen om byggetilladelse:

http://www.kk.dk/indhold/ansøg-om-byggetilladelse

Det gælder bl.a. ved følgende arbejder:

 • Nedrivning af bærende vægge
 • Etablering af køkken og bad i nye rum
 • Sammenlægning af lejligheder
 • Opsætning af altan

På hjemmesiden kan du  også læse om, hvilke krav kommunen stiller til byggearbejdet, samt hvilke krav den stiller til ansøgningen.

2. Skriv ansøgning
I de tilfælde hvor du skal søge kommunen om tilladelse, kræver kommunen, at ejeren af ejendommen skriver under på en fuldmagt. Det betyder i praksis, at du skal sende ansøgningen om byggetilladelse til bestyrelsen, så de kan godkende og underskrive fuldmagt, inden den sendes til kommunen. Det er vigtigt, at du vedlægger alle tilhørende bilag til ansøgningen til bestyrelsen.

Men NB: Hvis du ønsker at bygge om i din lejlighed, skal du altid søge bestyrelsen om tilladelse, uanset om arbejdet kræver tilladelse fra kommunen eller ej. Det kan fx være, hvis du ønsker at nedrive ikke-bærende vægge, ændre rørføring eller lignende. Ansøgningen skal redegøre for det planlagte byggearbejde og skal have vedlagt en plantegning , der viser ændringerne i lejligheden.

Vær opmærksom på, at bestyrelsen ikke giver tilladelse til opsætning af brændeovn eller lignende, da de eksisterende  skorstene ikke er i funktion og i de fleste tilfælde bruges til ledninger fra Bryggenet. Af samme årsag må disse skorstene heller ikke rives ned.

3. Send ansøgningen til bestyrelsen
Du skal sende din ansøgning om ombygning af lejlighed, inklusiv alle bilag, til bestyrelsen, enten elektronisk til formand@abhalfdan.dk eller lægge den i bestyrelsens postkasse i vaskekælderen.

4. Bestyrelsen behandler ansøgning
Bestyrelsen behandler normalt ansøgningen på næstkommende bestyrelsesmøde. Se oversigt over mødedatoer.

Bestyrelsen kan enten:

 • godkende ansøgningen og underskrive fuldmagten,
 • bede om, at aspekter af ansøgningen bliver uddybet eller bedre beskrevet,
 • afvise ansøgningen.

Såfremt bestyrelsen har rettelser til ansøgningen, skal du sende en revideret ansøgning til bestyrelsen.

5. Send ansøgning til kommunen
Hvis byggearbejdet kræver tilladelse fra kommunen, sende du ansøgningen med den underskrevne fuldmagt samt tilhørende bilag til kommunen.

Hvis byggearbejdet kun kræver bestyrelsens godkendelse, kan du starte byggearbejdet så snart, du har fået godkendelsen.

6. Igangsæt byggearbejde
Du kan sætte byggearbejdet i gang, når du har en godkendelse fra bestyrelsen og/eller kommunen.

7. Følg husordenen
Ved store, længevarende håndværksarbejder skal du advare dine naboer og naboopgange i god tid om støj og andre gener. Hvis byggearbejdet kræver adgang til naboer og/eller ændringer i deres lejligheder, skal du inddrage dem i god tid og informere klart om arbejdets omfang, og om hvor lang tid det vil påvirke dem.

Husk at støj fra byggearbejdet skal minimeres mest muligt, bl.a. ved at holde vinduerne mod gården lukkede. Desuden har du som andelshaver selv ansvar for at bortskaffe byggeaffald samt at gøre rent og reparere skader på fællesarealer eller andre andelshaveres lejligheder, hvis de er opstået som følge af arbejdet.

Læs desuden nedenstående udklip fra foreningens husorden vedrørende byggearbejder m.v.:

 • Støj: Brug af boremaskiner, slibemaskiner og andet støjende værktøj, må kun foregå mellem kl. 07.00 og 20.00 på hverdage og mellem 10.00 og 20.00 i weekenden. Store, længerevarende håndværksarbejder bør adviseres til naboer og omkringliggende opgange i god tid. Vinduer mod gården skal holdes lukkede, når støjende værktøj anvendes.
 • Affald må kun lægges i de dertil indrettede beholdere, hvorfor det er strengt forbudt at efterlade affald på gaden, i porte, trappeopgange, på reposer eller lignende. Der opfordres til, at affaldet sorteres i de rette beholdere, og at man ikke smækker med lågene på beholderne. Affald, der ikke kan fjernes af den almindelige dagrenovation, må ikke henstilles på ejendommens grund eller fortove, men skal fjernes for beboerens egen regning. Byggeaffald bortskaffes af beboeren selv. Har man større ting, kan varmemesteren eventuelt kontaktes med henblik på bortskaffelse.
 • Skader og tilsmudsning, som måtte opstå i forbindelse med ind- og udflytning samt byggearbejde m.v., er beboerens ansvar og skal i tilfælde, hvor det er forbundet med omkostninger at reparere disse, betales af beboeren.
 • Overtrædelse af disse bestemmelser kan for andelshaveren eller lejeren medføre opsigelse af andelsaftalen eller lejemålet.

Læs A/B Halfdans fulde husorden.

Tilbage er kun at ønske held og lykke med byggeriet!