Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet i A/B Halfdan

A/B Halfdans bestyrelse har til opgave at varetage den daglige ledelse af foreningen og føre generalforsamlingens beslutninger ud i praksis. Arbejdet kan f.eks. bestå i at sørge for ejendommens vedligeholdelse, godkende nye andelshavere, tage stilling til fremlejekontrater og ombygninger, stå for arrangementer i løbet af året osv.

Bestyrelsen består af en formand, seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som er valgt på den årlige generalforsamling. Formanden og suppleanterne vælges for et år ad gangen, mens de øvrige medlemmer sidder i bestyrelsen i to år. Alle, med undtagelse af de to suppleanter, er stemmeberettigede.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er enten andelshavere i A/B Halfdan, gift med en andelshaver eller myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges én person fra hver husstand, og genvalg er muligt.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen
Bestyrelsen mødes en gang om måneden, og du er altid velkommen til at komme med ønsker og forslag til forskellige tiltag. Det kan f.eks. være udvalg, arrangementer og meget andet. Du kan sende en mail til en af bestyrelsens medlemmer eller lægge en seddel i den grønne postkasse i vaskekælderen.

Kommende bestyrelsesmøder i 2017
Mandag den 14. august kl. 19.00
Tirsdag den 12. september kl. 19.00
Onsdag den 11. oktober kl. 19.00
Torsdag den 16. november kl. 19.00
Mandag den 11. december kl. 19.00